REGISTRÁCIA - AKTUÁLNE PREBIEHA PRIHLASOVANIE NÁHRADNÍKOV

Na Ponitriansku stovku 2021 sa môžete prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára, do ktorého sa dostanete kliknutím na tlačidlo Prihlasovací formulár, ktoré nájdete nižšie. Po naplnení počtu 300 registrovaných účastníkov pokračuje registrácia náhradníkov v kategórii Muži a Ženy. Prihlasovací formulár bude otvorený do 30. augusta 2021 do 24.00 hod.

Informácie označené s * sú povinné. V prihlasovacom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). V opačnom prípade nebude možné pripočítať Váš výsledok do hodnotenia Slovenskej Ultratrailovej Ligy.


 

Minimálny vek účastníka:
 

Podujatia Ponitrianska stovka 2021 sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov). Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Ponitrianskej stovke organizátor svojim podpisom na tom iste mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.
 

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
 

1. Poplatok za štart jedného účastníka je 32 EUR. Štartovné + bavlnené tričko je 37 EUR za jedného účastníka.
 

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý bude odoslaný na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.
 

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Ponitrianskej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.
 

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).
 

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Ponitrianskej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia, a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník Ponitrianskej stovky opakovane prihlásiť.
 

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptované. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Ponitrianska stovka.

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%
Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%
Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%
Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje iba na základné štartovné 32 EUR.

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

Storno účasti:
 

1. Informáciu o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku treba oznámiť bezodkladne prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).
 

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 12 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com pred 27. augustom 2021 24.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).

Upozornenia:

1. Organizátor pretekov Ponitrianska stovka (ďalej iba Preteky) si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu týchto Pretekov, ako  aj  prerušenia,  predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia  týchto  Pretekov,  a  to  predovšetkým  za  účelom zaistenia  bezpečnosti  účastníkov  Pretekov.  V  prípade  takejto  zmeny  trasy,  prerušenia  Pretekov,  predčasného ukončenia  alebo  zrušenia  Pretekov  nevzniká  účastníkom  Pretekov  nárok  na  vrátenie  štartovného  poplatku  ani jeho časti.

2. V prípade zrušenie Pretekov po 27. auguste 2021 kvôli okolnostiam súvisiacim s pandemickou situáciou, ktoré organizátor Pretekov nedokáže ovplyvniť, organizátor negarantuje vrátenie štartovného poplatku.

3. Upozorňujeme, že ubytovanie v Handlovej z piatka na sobotu (rezervácia nocľahu v telocvični...) sa bude bude vzhľadom na aktuálnu situáciu škôl a nariadenia rezervovať neskôr. Informácie o spustení rezervácie ubytovania v Handlovej zverejníme s predstihom na našej webstránke, FB stránke a prihlásených účastníkov budeme informovať aj prostredníctvom mailu.