PREZENTÁCIA A ŠTART

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV:
 

Povinná prezentácia účastníkov pred štartom Ponitrianskej stovky sa koná v Handlovej.

 

V piatok 11. septembra 2020 bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať na parkovisku za budovou Asterion n.o. v Handlovej v čase od 18.00 do 22.30 hod. Odporúčame všetkým účastníkom, ktorí budú v Handlovej už v piatok, aby využili možnosť večernej prezentácie. Vyhnete sa tak čakaniu v rade pred štartom a zároveň prispejete k hladkému priebehu podujatia.


V sobotu 12. septembra 2020 ráno bude prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky prebiehať na parkovisku za budovou Asterion n.o. od 05.00 do 06.40 hod. Prosíme všetkých účastníkov, ktorí nemajú možnosť sa odprezentovať v piatok, aby prišli v sobotu ráno s dostatočným časovým predstihom (t.j. nie počas posledných 30 minút pred štartom).

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka (pozri sekciu Pravidlá). Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár), štartové číslo a čip. Taktiež si môžu v prípade nahláseného prevozu batožiny vyzdvihnúť štítok na označenie batožiny, ktorá sa bude odovzdávať v sobotu pred štartom. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť.

 • Prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky sa koná v piatok 11. septembra 2020 na parkovisku za budovou Asterion n.o. (18.00 – 22.30 hod.) a v sobotu 12. septembra 2020 na parkovisku za budovou Asterion n.o. (05.00 – 06.40 hod.). Vstup do vyhradených priestorov budovy Asterion n.o. resp. do jej konferenčnej miestnosti nie je pre účastníkov možný.

 • Počas celej doby zotrvania v priestore, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (použiť rúško).

 • Pred vstupom do priestoru, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

 • Prístup do priestoru prezentácie bude regulovaný organizátormi.

 • V priestore prezentácie účastníkov nie je dovolené zdržiavať sa osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

 • Pred vstupom do priestoru prezentácie bude účastníkovi zmeraná teplota. Ak táto bude vyššia ako 38.0C, účastník nebude vpustený do priestoru prezentácie. 

 • Počas prezentácie dodržujte 2-metrové odstupy.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Počas prezentácie odovzdá každý účastník vopred vyplnené podpísané tlačivo "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Ponitrianska stovka 2020, V tomto tlačive podpisom potvrdzuje, že si nie je vedomý(á), že by som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou, že on,  ani  žiaden  z  jeho  rodinných  príslušníkov nemá  žiadne  chorobné  príznaky  ochorenia  COVID-19 (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.), že nie je v karanténe a že nebol(a) pozitívne testovaný(á) na ochorenie COVID-19. Zároveň prehlasuje,  že  si  je  vedomý(á)  právnych  následkov  plynúcich  z  uvedenia  nepravdivých  údajov  v tomto dokumente (tlačive),  najmä toho,  že  svojim  konaním  môže  naplniť  niektorú  zo  skutkových  podstát trestných činov  ohrozujúcich  život  a zdravie  (§  163  a  §  164  Trestného  zákona  –  Šírenie  nebezpečnej  nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).


ŠTART PONITRIANSKEJ STOVKY:


Štart Ponitrianskej stovky je spoločný v sobotu 12. septembra 2020 o 07.00 hod. z Námestia baníkov v Handlovej (pred budovou Asterion n.o.). Pred štartom od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné upozornenia. Štartuje sa výstrelom štartovacej pištole. Po štarte pôjde pred účastníkmi Ponitrianskej stovky sprievodné vozidlo až na koniec mesta.

 • Účastníci sú povinní v dobe od príchodu na námestie Baníkov v Handlovej až do doby štartu dodržiavať 2-metrové odstupy. Vzhľadom k veľkosti priestoru na námestí žiadame účastníkov, aby sa v dobe čakania na štart rozptýlili na jeho ploche a mali nasadené rúška.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Minútu pred štartom budú účastníci vyzvaní, aby sa posunuli k čiare štartu, pričom sú povinní dodržiavať stále 2-metrové odstupy a mať nasadené rúška.

 • Štartuje sa o 07.00 hod. Účastníci majú povinnosť mať počas štartu a počas behu ulicami Handlovej (až k posledným domom na ulici Kpt. Nálepku) nasadené rúška.