PRAVIDLÁ

I. PODMIENKY ÚČASTI
 

1.) Podujatia Ponitrianska stovka sa môže zúčastniť iba osoba s minimálnym vekom 18 rokov (t.j. osoba, ktorá najneskôr deň pred štartom dovŕšila vek 18 rokov).

 

Osobe s vekom od 15 do 17 rokov bude štart umožnený v prípade, že na miesto prezentácie sa dostaví jej rodič/zákonný zástupca, ktorý v prítomnosti organizátora podpíše súhlas so štartom neplnoletého účastníka na Ponitrianskej stovke a organizátor svojim podpisom na tom istom mieste odsúhlasí štart neplnoletej osoby.
 

2.) Podujatia Ponitrianska stovka sa môže zúčastniť iba osoba predom prihlásená prostredníctvom prihlasovacieho formulára (nie je možné sa prihlásiť priamo na mieste štartu), ktorá uhradila stanovený štartovný poplatok na základe pokynov od organizátora podujatia doručených do kontaktnej mailovej schránky (e-mail uvedený v prihlasovacom formulári) a bola zaradená do štartovnej listiny na webovej stránke Ponitrianskej stovky (dokončená registrácia).
 

3.) Účasť na podujatí Ponitrianska stovka je dobrovoľná a na vlastné nebezpečenstvo. Organizátor podujatia Ponitrianska stovka nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené.
 

4.) Maximálny počet účastníkov je 300.
 

5.) Výška štartovného poplatku pre Ponitriansku stovku je 32 € za osobu.

6.) Po dvoch neuhradených registráciách tretia registrácia pre tú istú osobu a ročník Ponitrianskej stovky nebude akceptovaná.

7.) Storno účasti: Informáciu o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku treba oznámiť prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované). Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 12 € iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Ponitriansku stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu ponitrianska100@gmail.com pred 27. augustom 2021 12.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu)

8.) Organizátor podujatia Ponitrianska stovka si vyhradzuje právo zmeny trasy a programu tohto podujatia, ako  aj  prerušenia,  predčasného  ukončenia  alebo  zrušenia  tohto podujatia,  a  to  predovšetkým  za  účelom zaistenia  bezpečnosti  účastníkov  podujatia.  V  prípade  takejto  zmeny  trasy,  prerušenia  podujatia,  predčasného ukončenia  alebo  zrušenia  podujatia  nevzniká  účastníkom  podujatia  nárok  na  vrátenie  štartovného  poplatku  ani jeho časti.

​9.) V prípade zrušenie podujatia Ponitrianska stovka po 27. auguste 2021 kvôli okolnostiam súvisiacim s pandemickou situáciou, ktoré organizátor podujatia Ponitrianska stovka nedokáže ovplyvniť, organizátor negarantuje vrátenie štartovného poplatku.

10.) Pred štartom v Handlovej je každý účastník povinný prejsť prezentáciou (buď v piatok večer alebo v sobotu ráno) na stanovenom mieste, kde obdrží kontrolnú kartu (itinerár), štartovné číslo a prípadné inštrukcie. Každý účastník pri prezentácii odovzdá vyplnený a podpísaný dokument Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Ponitrianska stovka 2021 (tento dokument je verzia aktuálna ku dňu 08.04.2021, v prípade potreby sa dokument bude aktualizovať):

 


 

 

Podmienky účasti na podujatí Ponitrianska stovka na základe vyhlášky ÚVZ SR č. 241 z dňa 12.08.2021:


Na základe opatrení zverejnených vo vyhláške ÚVZ SR č. 241 z dňa 12.08.2021 bude Ponitrianska stovka 2021 (11.-12. september) prebiehať v režime OTP, ktorý v súčasnej situácii umožňuje zachovanie kapacity nášho podujatia.

Podmienkou účasti na Ponitrianskej stovke 2021 pre bežcov a dobrovoľníkov je spĺňať jednu z nasledujúcich troch možností:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za plne očkovanú osobu sa na základe vyhlášky považuje:
a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

Organizátor hromadného podujatia je podľa vyhlášky oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do priestorov hromadného podujatia predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú z hore uvedených skutočností.

Kontrola dokladov ku každému z troch variantov (očkovaný, testovaný, prekonaný Covid) bude u všetkých účastníkov prebiehať počas prezentácie účastníkov v Handlovej a bude podmienkou pre vydanie štartovného čísla.

II. POVINNÝ VÝSTROJ

 

1.) Každý účastník podujatia Ponitrianska stovka (ďalej iba "účastník") musí mať so sebou všetky položky povinného výstroja počas trvania podujatia (t.j. od štartu až do ukončenia účasti v cieli alebo na inom mieste na trase podujatia). V prípade zistenia chýbajúceho povinného výstroja nebude účastníkovi povolený štart. V prípade zistenia chýbajúcich položiek povinného výstroja na trase (pozri bod IV. 7. pre zoznam týchto položiek) bude účastník diskvalifikovaný.
 

2.) Súčasťou povinného výstroja je:
- 1 ks izotermická fólia
- Čelová lampa s novými batériami
- Nabitý a zapnutý mobilný telefón so SIM kartou, ktorej tel. číslo bolo uvedené v prihlasovacom formulári
- Mapa (mapy), na ktorej je zobrazená celá trasa Ponitrianskej stovky, alebo GPS s nahraným priebehom trasy (zdroj TU)
- Reflexná vesta alebo reflexné pásky
- Fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L
- Vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl (fľaše s úzkym hrdlom nie sú akceptované)
- Rúško alebo respirátor

- Doklad totožnosti
- Štartovné číslo umiestnené viditeľne na prednej časti tela počas celého trvania pretekov (poskytne organizátor Ponitrianskej stovky)

 

3.) Kontrola povinného výstroja môže byť vykonaná pred štartom aj počas podujatia na ktoromkoľvek mieste trasy organizátorom alebo ním povereným dobrovoľníkom.
 

III. PRIEBEH PODUJATIA

1.) Prezentácia účastníkov sa koná v piatok 10. septembra 2021 (18.00 – 22.30 hod.) v budove Asterion n.o. (resp. v prípade potreby na parkovisku za budovou Asterion n.o.) a v sobotu 11. septembra 2021 (05.00 – 06.40 hod.) v budove Asterion n.o. (resp. v prípade potreby na parkovisku za budovou Asterion n.o.).


2.) Pred štartom bude možné odovzdať organizátorom batožinu určenú na prevoz, ak táto služba bola uvedená v prihlasovacom formulári. Batožina musí byť viditeľne označená štítkom na batožinu s menom účastníka.
 

3.) Štart Ponitrianskej stovky je spoločný z Námestia baníkov v Handlovej v sobotu 11. septembra 2021 o 07.00 hod.
 

4.) Trasa Ponitrianskej stovky je presne vymedzená, účastník podujatia je povinný túto trasu dodržiavať.
 

5.) Nosenie výstroja účastníka inou osobou je striktne zakázané.
 

6.) Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba pri obsadených kontrolných stanovištiach (vzhľadom na opatrenia proti COVID-19 však nie priamo v priestore občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť).

7.) V záujme zabezpečenia rovných podmienok pre absolvovanie pretekov Ponitrianska stovka pre všetkých účastníkov na týchto pretekoch so 106 km dlhou trasou nie sú povolení sprievodní bežci (tzv. "paceri"). Výnimku z tohto pravidla tvoria tzv. vodiči pre účastníkov so zrakovým postihnutím (so súhlasom organizátora).
 

8.) V záujme ochrany zdravia účastníkov majú prítomní zdravotníci v prípade zdravotných komplikácii, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, zdravie alebo život účastníka, právo rozhodnúť o ukončení jeho účasti na pretekoch (alebo o jej prerušení na nevyhnutný čas). V takomto prípade je účastník povinný podriadiť sa tomuto rozhodnutiu.
 

9.) V prípade predčasného ukončenia účasti na podujatí mimo obsadeného kontrolného stanovišťa je účastník povinný informovať organizátora podujatia telefonicky alebo prostredníctvom SMS správy (v prípade nedostupného signálu na mieste tak účastník musí urobiť pri prvej možnej príležitosti). Kontaktné číslo bude organizátora podujatia bude uvedené v kontrolnej karte (itinerári).
 

10.) Účastník je povinný poskytnúť pomoc inému účastníkovi v núdzi.
 

11.) V prípade zistenia okolností, ktoré by ohrozovali život, alebo zdravie účastníkov na trase podujatia, je účastník túto skutočnosť povinný bezodkladne oznámiť organizátorovi podujatia.
 

12.) Organizátor podujatia si vyhradzuje právo zmeny trasy, časových limitov kontrolných stanovíšť a programu podujatia alebo úplného zrušenia podujatia (predovšetkým z dôvodu bezpečnosti účastníkov).
 

IV. KONTROLNÉ STANOVIŠTIA NA TRASE, KONTROLA DODRŽIAVANIA TRASY, PENALIZÁCIA, DISKVALIFIKÁCIA, PROTEST
 

1.) Na trase podujatia budú umiestnené kontrolné stanovištia (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi) na miestach, o ktorých sú účastníci informovaní prostredníctvom tejto webovej stránky a prostredníctvom kontrolnej karty (itinerára). Na trase podujatia bude umiestnené jedno alebo viac kontrolných stanovíšť (“živé kontroly” obsadené organizátormi podujatia resp. nimi poverenými dobrovoľníkmi), o ktorých umiestnení účastníci nebudú vopred informovaní.
 

2.) Na každom kontrolnom stanovišti dostane účastník značkovacími kliešťami do príslušného políčka do kontrolnej karty značku a bude zaznamenaný čas jeho príchodu. Záznam času bude na všetkých živých kontrolných stanovištiach vykonaný pomocou elektronickej časomiery (účastník priloží čip k čítačke na kontrolnom stanovišti resp. dobrovoľník ho zaznamená pomocou aplikácie). Ku stanovišťu kontroly preto účastník pristupuje ihneď pri príchode na kontrolné stanovište, t.j. nie pri odchode z neho alebo až po občerstvení. Organizátori alebo nimi poverení dobrovoľníci majú právo tu zároveň skontrolovať aj značky klieští z kontrolných stanovíšť na predošlom úseku trasy.
 

3.) Okrem hlavného časového limitu pre dokončenie celej trasy (25 hodín, t.j. do 12. septembra 2021 do 08.00 hod.) sú na trase určené čiastkové limity na určených kontrolných stanovištiach (pozri sekciu Trasa). V prípade nedodržania časového limitu na jednom z týchto stanovíšť účasť na podujatí končí, účastník však môže pokračovať na trase mimo podujatie.
 

4.) Účastník, ktorý prejde všetkými kontrolnými stanovišťami s dodržaním ich časových limitov a dorazí do cieľa v určenom celkovom časovom limite, obdrží v cieli diplom ako potvrdenie o úspešnom absolvovaní Ponitrianskej stovky.
 

5.) Pri jednom alebo viac chýbajúcich zápisoch z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) nasleduje diskvalifikácia účastníka (DSQ). Záznam trasy na GPS (GPX súbor) nebude akceptovaný ako náhrada za chýbajúci zápis z kontrolného stanovišťa (stanovíšť) .
 

6.) Úmyselné porušovanie trasy (tzv. skratkovanie), použitie dopravného prostriedku a akékoľvek iné spôsoby podvádzania majú za následok diskvalifikáciu (DSQ) a zároveň aj dištanc zo všetkých ďalších ročníkov Ponitrianskej stovky.
 

7.) Odmietnutie pomoci inému účastníkovi podujatia v prípade núdze, fyzická či slovná inzultácia alebo ohrozovanie organizátorov a dobrovoľníkov, odmietnutie kontroly povinnej výbavy, chýbajúca položka povinnej výbavy (čelová lampa, mobilný telefón, izotermická fólia, fľaše resp. vodný vak s obsahom minimálne 1 L) má za následok diskvalifikáciu účastníka (DSQ).
 

8.) Chýbajúci vlastný pohár, hrnček alebo fľaša so širokým hrdlom (bidon) s objemom minimálne 1,5 dl, chýbajúci doklad totožnosti, chýbajúca mapa alebo GPS, chýbajúca reflexná vesta alebo reflexné pásky sú penalizovaný pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 

9.) Nesprávne umiestnené štartovné číslo (štartovné číslo nie je viditeľné, je umiestnené na zadnej časti tela alebo na batohu) je penalizované pridaním 15 minút k celkovému času.
 

10.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery. Vedomé odhadzovanie odpadkov mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery je penalizované pridaním 1 hodiny k celkovému času.
 

11.) Penalizácia alebo diskvalifikácia bude uplatnená v mieste, kde bolo zistené porušenie pravidiel účastníkom, resp. na ďalšom kontrolnom stanovišti, ak účastník, ktorý pravidlá porušil, stanovište opustil pred uplatnením penalizácie alebo diskvalifikácie. Penalizáciu alebo diskvalifikáciu vykoná organizátor podujatia alebo ním poverený dobrovoľník na kontrolnom stanovišti po telefonickej konzultácii s organizátorom podujatia.

12.) Protest proti možným problémom v organizácii alebo priebehu podujatia je možné podať v cieli najneskôr do 1 hodiny po skončení celkového časového limitu podujatia (t.j. do 12. septembra 2021 do 09.00 hod.). Protest podáva účastník osobne u organizátora podujatia. Podmienkou podania protestu je uhradenie kaucie 20 €. V prípade uznania protestu organizátorom podujatia bude kaucia 20 EUR vrátená účastníkovi, v prípade neuznania protestu kaucia prepadá v prospech organizátora podujatia.
 

V. ITRA BODY, KVALIFIKÁCIA PRE WSER A UTMB

1.)  Trasa Ponitrianskej stovky 2021 bola certifikovaná ITRA (International Trail Running Assocition) a ohodnotená na 4 body. ITRA body získajú všetci účastníci Ponitrianskej stovky 2021, ktorí úspešne a v rámci pravidiel do 24 hodín absolvujú jej celú trasu. Podmienkou sú kompletné údaje zaslané v registrácii vrátane kompletného dátumu narodenia.

2.) Ponitrianska stovka 2021 je kvalifikačným podujatím pre Western States Endurance Run (WSER). Lístok do lotérie pre WSER získajú všetci účastníci Ponitrianskej stovky 2021, ktorí úspešne a v rámci pravidiel do 24 hodín absolvujú jej celú trasu.

 

3.) Ponitrianska stovka 2021 požiadala o štatút “Qualifying Race”, teda kvalifikačného podujatia pre UTMB. Kvalifikačných body získajú všetci účastníci Ponitrianskej stovky 2021, ktorí úspešne a v rámci pravidiel do 24 hodín absolvujú jej celú trasu.

VI. OCHRANA PRÍRODY
 

1.) Každý účastník podujatia si musí byť vedomý, že sa bude pohybovať v prostredí CHKO Ponitrie a je povinný dodržiavať legislatívu SR, menovite Zákon č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny.
 

2.) Účastníci podujatia sa musia správať ohľaduplne k prírode, nesmú zbytočne vybočovať zo značených turistických chodníkov a ciest, ktorými prebieha trasa Ponitrianskej stovky.
 

3.) Účastníci nesmú odhadzovať odpadky mimo organizátormi obsadené kontrolné stanovištia alebo verejné odpadové nádoby či kontajnery.
 

VII. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

Účastník svojou registráciou dáva súhlas v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov požadovaných v registračnom formulári občianskym združením Slovak Ultra Trail, so sídlom v Bratislave, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava, IČO 42364582 za účelom registrácie na podujatie Ponitrianska stovka, a to po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje účastníka vymazané.

DOPLNOK

PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19

 

Upozorňujeme, že Protokol pre prevenciu COVID-19 a všetky súvisiace infomácie na tejto stránke budeme priebežne dopĺňať podľa vývinu pandemickej situácie a aktuálnych nariadení a opatrení na Slovensku.

Každý účastník Ponitrianskej stovky je počas celého trvania podujatia od vstupu na miesto prezentácie až do opustenia priestoru cieľa dodržiavať pokyny a nariadenia organizátorov podujatia Ponitrianska stovka súvisiace s opatreniami proti COVID-19.

 

Organizátori podujatia Ponitrianska stovka si vyhradzujú právo diskvalifikovať účastníka, ktorý tieto pokyny a nariadenia nebude dodržiavať.

Podujatie Ponitrianska stovka 2021 prebieha v režime OTP - podmienkou účasti na Ponitrianskej stovke 2021 pre bežcov a dobrovoľníkov je spĺňať jednu z nasledujúcich troch možností (viac informácii nájdete v sekcii pravidlá / Podmienky účasti a v sekcii Registrácia:

a) osoba plne očkovaná,

b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo

c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

PRED PODUJATÍM

 • Každý účastník dostane tu zverejnené informácie (PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19) prostredníctvom odkazu v informačnom e-mailu zaslaného na adresu, ktorú uviedol v registračnom formulári.

 • Tieto isté informácie budú zverejnené aj na stránke Ponitrianskej stovky na Facebooku.

 • Okrem informačného e-mailu si prosím preštudujte aj aktuáne znenie dokumentu Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia

 • Účastníci zo zahraničia sú povinní sa pred cestou na Slovensko uistiť, že aktuálna situácia a nariadenia platné v ich krajine, ako aj na Slovensku, neznemožňujú ich vstup na územie Slovenska a účasť na podujatí.

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV V HANDLOVEJ

 • Prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky sa koná v piatok 10. septembra 2021 na parkovisku za budovou Asterion n.o. (18.00 – 22.30 hod.) a v sobotu 11. septembra 2021 na parkovisku za budovou Asterion n.o. (05.00 – 06.40 hod.). Vstup do vyhradených priestorov budovy Asterion n.o. resp. do jej konferenčnej miestnosti nie je pre účastníkov možný.

 • Počas celej doby zotrvania v priestore, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (použiť rúško).

 • Pred vstupom do priestoru, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

 • Prístup do priestoru prezentácie bude regulovaný organizátormi.

 • V priestore prezentácie účastníkov nie je dovolené zdržiavať sa osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

 • Pred vstupom do priestoru prezentácie bude účastníkovi zmeraná teplota. Ak táto bude vyššia ako 38.0C, účastník nebude vpustený do priestoru prezentácie. 

 • Počas prezentácie dodržujte 2-metrové odstupy.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Počas prezentácie odovzdá každý účastník vopred vyplnené podpísané tlačivo "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Ponitrianska stovka 2021, V tomto tlačive podpisom potvrdzuje, že si nie je vedomý(á), že by som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou, že on,  ani  žiaden  z  jeho  rodinných  príslušníkov nemá  žiadne  chorobné  príznaky  ochorenia  COVID-19 (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.), že nie je v karanténe a že nebol(a) pozitívne testovaný(á) na ochorenie COVID-19. Zároveň prehlasuje,  že  si  je  vedomý(á)  právnych  následkov  plynúcich  z  uvedenia  nepravdivých  údajov  v tomto dokumente (tlačive),  najmä toho,  že  svojim  konaním  môže  naplniť  niektorú  zo  skutkových  podstát trestných činov  ohrozujúcich  život  a zdravie  (§  163  a  §  164  Trestného  zákona  –  Šírenie  nebezpečnej  nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).

PREPRAVA ÚČASTNÍKOV AUTOBUSOM Z NITRY DO HANDLOVEJ (PIATOK 10. SEPTEMBRA 2021)

 • Do autobusu môže nastúpiť iba účastník s rezervovanou a uhradenou cestou autobusom z Nitry do Handlovej.

 • Pred nástupom do autobusu je každý účastník povinný použiť dezinfekciu rúk.

 • Pred nástupom do autobusu je každý účastník povinný nasadiť si rúško a mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa a nos) počas celej cesty z Nitry do Handlovej až do opustenia autobusu v cieli cesty.

ŠTART Z NÁMESTIA BANÍKOV V HANDLOVEJ (SOBOTA 11. SEPTEMBRA 2021)

 • Účastníci sú povinní v dobe od príchodu na námestie Baníkov v Handlovej až do doby štartu dodržiavať 2-metrové odstupy. Vzhľadom k veľkosti priestoru na námestí žiadame účastníkov, aby sa v dobe čakania na štart rozptýlili na jeho ploche a mali nasadené rúška.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Minútu pred štartom budú účastníci vyzvaní, aby sa posunuli k čiare štartu, pričom sú povinní mať nasadené rúška.

 • Štartuje sa o 07.00 hod. Účastníci majú povinnosť mať počas štartu a počas behu ulicami Handlovej (až k posledným domom na ulici Kpt. Nálepku) nasadené rúška.

POČAS PRETEKOV

 • Počas pretekov (od vyššie uvedeného miesta až po cieľ s výnimkou občerstvovacích staníc) nosenie rúšok nie je povinné.

 • Počas pohybu na trase dodržujte odstup od ostatných bežcov. Snažte sa zamedziť behu v závese za iným účastníkom resp. vytváraniu "vláčikov" či väčších skupín (nebežte v skupinách väčších ako dve osoby).

 • Pri predbiehaní iných účastníkov dodržujte odstup minimálne 1 meter. Pred predbehnutím iných účastníkov ich vopred na to upozornite.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Pľutie a smrkanie: iba vo vzdialenosti 10 metrov od iného účastníka resp. od chodníka, ktorým vedie trasa.

 • Paceri (srievodní bežci) nie sú na Ponitrianskej stovke povolení (pravidlo je aj nezávislé od situácie s COVID-19).

 • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie, strata čuchu alebo chuti, bolesť hrdla) je osoba povinná ihneď opustiť miesto hromadného podujatia, informovať svojho lekára a organizátorov pretekov (telefonicky).

 

OBČERSTVOVACIE STANICE A KONTROLNÉ STANOVIŠTIA

 • Zákaz vstupu do priestoru občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

 • Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba pri obsadených kontrolných stanovištiach (vzhľadom na opatrenia proti COVID-19 však nie priamo v priestore občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť).

 • Zákaz zdržiavanie sa fanúšikov / supportu v priestore občerstvovacích staníc / kontrolných stanovíšť.

 • Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

 • Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa odporúčame každému účastníkovi nasadiť si rúško.

 • Pobyt v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa obmedzte na nevyhnutné minimum času.

 • Počas pobytu v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov.

 • Nápoje na občerstvovacích staniciach vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci do nastavených pohárov / fliaš (je nutné zamedziť kontaktu zdrojov nápojov a fliaš / pohárov účastníkov).

 • Je prísne zakázané piť z priamo z fliaš nachádzajúcich sa na občerstvovacích staniciach (Pepsi, Cola-Cola, Kofola...).

 • Polievky, cestoviny s prísadami a pripravené chleby na občerstvovacích staniciach vydávajú účastníkom podujatia dobrovoľníci.

 • Účastníci podujatia si berú iné občerstvenie (ovocie, slané / sladké) tak, aby sa dotýkali iba tých kúskov, ktoré si berú.

 • Zákaz podávania rúk.

 • V priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa nie je dovolené pľuť alebo smrkať (min. 10 metrov vzdialenosť).

 • Vstup účastníkov do priestorov domu kultúry na K5 Skýcov nie je povolený.

 

CIEĽ

 • Pri príchode do cieľa sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.

 • Počas pobytu v priestore cieľa (vonkajšie priestory) odporúčame účastníkom použitie rúško.

 • Pri vstupe do budovy zázemia cieľa a počas pobytu v nej sú účastníci povinní nosiť rúško.

 • Počas vyhlásenia víťazov (odovzdanie cien) sú prítomní účastníci povinní mať nasadené rúško.

 • Do budovy zázemia cieľa nemajú počas podujatia povolený vstup osoby okrem účastníkov Ponitrianskej stovky, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a zdravotníkov.
 • Pri vstupe do budovy zázemia cieľa sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.
 • V priestore cieľa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov a dobrovoľníkov.
 • Nápoje v cieli vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci.
 • Je prísne zakázané piť priamo z fliaš nachádzajúcich sa v cieli (Pepsi, Coca-Cola, Kofola...).
 • Prosíme účastníkov, aby si svoje poháre s nápojmi označili v cieli pripravenými fixkami (menom).