PROTOKOL PRE PREVENCIU COVID-19

(scroll down for English text)

 

Každý účastník Ponitrianskej stovky je počas celého trvania podujatia od vstupu na miesto prezentácie až do opustenia priestoru cieľa dodržiavať pokyny a nariadenia organizátorov podujatia Ponitrianska stovka súvisiace s opatreniami proti COVID-19.

 

Organizátori podujatia Ponitrianska stovka si vyhradzujú právo diskvalifikovať účastníka, ktorý tieto pokyny a nariadenia nebude dodržiavať.

Podujatie Ponitrianska stovka 2021 prebieha v režime OTP - podmienkou účasti na Ponitrianskej stovke 2021 pre bežcov a dobrovoľníkov je spĺňať jednu z nasledujúcich troch možností (viac informácii nájdete v sekcii pravidlá / Podmienky účasti a v sekcii Registrácia:
a) osoba plne očkovaná,
b) osoba, ktorá je schopná sa preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu, alebo
c) osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

PRED PODUJATÍM

PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV V HANDLOVEJ

 • Prezentácia účastníkov Ponitrianskej stovky sa koná v piatok 10. septembra 2021 na parkovisku za budovou Asterion n.o. (18.00 – 22.30 hod.) a v sobotu 11. septembra 2021 na parkovisku za budovou Asterion n.o. (05.00 – 06.40 hod.). Vstup do vyhradených priestorov budovy Asterion n.o. resp. do jej konferenčnej miestnosti nie je pre účastníkov možný.

 • Počas celej doby zotrvania v priestore, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný mať prekryté horné dýchacie cesty (použiť rúško).

 • Pred vstupom do priestoru, kde prebieha prezentácia účastníkov, je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

 • Prístup do priestoru prezentácie bude regulovaný organizátormi.

 • V priestore prezentácie účastníkov nie je dovolené zdržiavať sa osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

 • Pred vstupom do priestoru prezentácie bude účastníkovi zmeraná teplota. Ak táto bude vyššia ako 38.0C, účastník nebude vpustený do priestoru prezentácie. 

 • Počas prezentácie dodržujte 2-metrové odstupy.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Počas prezentácie odovzdá každý účastník vopred vyplnené podpísané tlačivo "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Ponitrianska stovka 2021, V tomto tlačive podpisom potvrdzuje, že si nie je vedomý(á), že by som bol v kontakte s osobou COVID-19 pozitívnou, že on,  ani  žiaden  z  jeho  rodinných  príslušníkov nemá  žiadne  chorobné  príznaky  ochorenia  COVID-19 (horúčka, kašeľ, ťažkosti s dýchaním, bolesť svalov, celkovú únavu a pod.), že nie je v karanténe a že nebol(a) pozitívne testovaný(á) na ochorenie COVID-19. Zároveň prehlasuje,  že  si  je  vedomý(á)  právnych  následkov  plynúcich  z  uvedenia  nepravdivých  údajov  v tomto dokumente (tlačive),  najmä toho,  že  svojim  konaním  môže  naplniť  niektorú  zo  skutkových  podstát trestných činov  ohrozujúcich  život  a zdravie  (§  163  a  §  164  Trestného  zákona  –  Šírenie  nebezpečnej  nákazlivej ľudskej choroby, spáchanej priamym úmyslom, alebo formou nedbanlivosti).

PREPRAVA ÚČASTNÍKOV AUTOBUSOM Z NITRY DO HANDLOVEJ (PIATOK 10. SEPTEMBRA 2021)

 • Do autobusu môže nastúpiť iba účastník s rezervovanou a uhradenou cestou autobusom z Nitry do Handlovej.

 • Pred nástupom do autobusu je každý účastník povinný použiť dezinfekciu rúk.

 • Pred nástupom do autobusu je každý účastník povinný nasadiť si rúško a mať prekryté horné dýchacie cesty (ústa a nos) počas celej cesty z Nitry do Handlovej až do opustenia autobusu v cieli cesty.

ŠTART Z NÁMESTIA BANÍKOV V HANDLOVEJ (SOBOTA 11. SEPTEMBRA 2021)

 • Účastníci sú povinní v dobe od príchodu na námestie Baníkov v Handlovej až do doby štartu dodržiavať 2-metrové odstupy. Vzhľadom k veľkosti priestoru na námestí žiadame účastníkov, aby sa v dobe čakania na štart rozptýlili na jeho ploche a mali nasadené rúška.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Minútu pred štartom budú účastníci vyzvaní, aby sa posunuli k čiare štartu, pričom sú povinní mať nasadené rúška.

 • Štartuje sa o 07.00 hod. Účastníci majú povinnosť mať počas štartu a počas behu ulicami Handlovej (až k posledným domom na ulici Kpt. Nálepku) nasadené rúška.

POČAS PRETEKOV

 • Počas pretekov (od vyššie uvedeného miesta až po cieľ s výnimkou občerstvovacích staníc) nosenie rúšok nie je povinné.

 • Počas pohybu na trase dodržujte odstup od ostatných bežcov. Snažte sa zamedziť behu v závese za iným účastníkom resp. vytváraniu "vláčikov" či väčších skupín (nebežte v skupinách väčších ako dve osoby).

 • Pri predbiehaní iných účastníkov dodržujte odstup minimálne 1 meter. Pred predbehnutím iných účastníkov ich vopred na to upozornite.

 • Zákaz podávania rúk.

 • Pľutie a smrkanie: iba vo vzdialenosti 10 metrov od iného účastníka resp. od chodníka, ktorým vedie trasa.

 • Paceri (srievodní bežci) nie sú na Ponitrianskej stovke povolení (pravidlo je aj nezávislé od situácie s COVID-19).

 • V prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie, strata čuchu alebo chuti, bolesť hrdla) je osoba povinná ihneď opustiť miesto hromadného podujatia, informovať svojho lekára a organizátorov pretekov (telefonicky).

 

OBČERSTVOVACIE STANICE A KONTROLNÉ STANOVIŠTIA

 • Zákaz vstupu do priestoru občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť osobám mimo účastníkov podujatia, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a osôb na podujatí pomáhajúcich.

 • Osobná pomoc (asistencia) účastníkovi (napr. zo strany rodinných príslušníkov, priateľov…) je tolerovaná iba pri obsadených kontrolných stanovištiach (vzhľadom na opatrenia proti COVID-19 však nie priamo v priestore občerstvovacích staníc a kontrolných stanovíšť).

 • Zákaz zdržiavanie sa fanúšikov / supportu v priestore občerstvovacích staníc / kontrolných stanovíšť.

 • Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa je každý účastník povinný vydezinfikovať si ruky.

 • Pred vstupom do priestoru občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa odporúčame každému účastníkovi nasadiť si rúško.

 • Pobyt v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa obmedzte na nevyhnutné minimum času.

 • Počas pobytu v priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov.

 • Nápoje na občerstvovacích staniciach vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci do nastavených pohárov / fliaš (je nutné zamedziť kontaktu zdrojov nápojov a fliaš / pohárov účastníkov).

 • Je prísne zakázané piť z priamo z fliaš nachádzajúcich sa na občerstvovacích staniciach (Pepsi, Cola-Cola, Kofola...).

 • Polievky, cestoviny s prísadami a pripravené chleby na občerstvovacích staniciach vydávajú účastníkom podujatia dobrovoľníci.

 • Účastníci podujatia si berú iné občerstvenie (ovocie, slané / sladké) tak, aby sa dotýkali iba tých kúskov, ktoré si berú.

 • Zákaz podávania rúk.

 • V priestore (tesnej blízosti) občerstvovacej stanice / kontrolného stanovišťa nie je dovolené pľuť alebo smrkať (min. 10 metrov vzdialenosť).

 • Vstup účastníkov do priestorov domu kultúry na K5 Skýcov nie je povolený.

 

CIEĽ (AREÁL ZÁPASNÍCKEJ HALY JÚLIUSA STRNISKA V NITRE)

 • Pri príchode do cieľa sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.

 • Počas pobytu v priestore cieľa (vonkajšie priestory) odporúčame účastníkom použitie rúško.

 • Pri vstupe do budovy Zápasníckej haly Júliusa Strniska a počas pobytu v nej sú účastníci povinní nosiť rúško.

 • Počas vyhlásenia víťazov (odovzdanie cien) sú prítomní účastníci povinní mať nasadené rúško.

 • Do budovy Zápasníckej haly Júliusa Strniska nemajú počas podujatia povolený vstup osoby okrem účastníkov Ponitrianskej stovky, organizátorov podujatia, dobrovoľníkov a zdravotníkov.
 • Pri vstupe do budovy Zápasníckej haly Júliusa Strniska sú účastníci povinní vydezinfikovať si ruky.
 • V priestore cieľa dodržujte 2-metrový odstup od ostatných účastníkov a dobrovoľníkov.
 • Nápoje v cieli vydávajú (nalievajú) účastníkom podujatia dobrovoľníci.
 • Je prísne zakázané piť priamo z fliaš nachádzajúcich sa v cieli (Pepsi, Coca-Cola, Kofola...).
 • Prosíme účastníkov, aby si svoje poháre s nápojmi označili v cieli pripravenými fixkami (menom).

 

PROTOCOL FOR COVID-19 PREVENTION

All participants are obliged to comply  with  all  instructions  from  the  Ponitrianska stovka  race  organizer  from  accessing  the  place  of  check-in until leaving the finish place, which are related to the anti-COVID-19 measures.

 

The Ponitrianska stovka  race  organizer reserves the right  to disqualify a participant, who will not comply  with  the  instructions from the Ponitrianska stovka  race  organizer related to the anti-COVID-19 measures.

All participants and volunteers, who will attend the Ponitrianska stovka 2021 race, must be up to one of the following 3 conditions (more information can be found above in Conditions for participations and in the Registration section):
a) fully vaccinated
b) tested for COVID-19 with result negative (RT-PCR or LAMP test not older then 72 hours, AG (antigen) test result not older then 48 hours
c) within 180 days after overcoming COVID-19

BEFORE THE RACE

 • All participants will receive the information (PROTOCOL FOR COVID-19 PREVENTION) as a link contained in the information e-mail, which will be sent to the address provided by participant in the registration form.

 • The same information will be published also on the Facebook page of Ponitrianska stovka.

 • In addition to the information published here we recommend to read the document "Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia"

 • All participants from foreign countries are obliged to make sure before the travel to Slovakia, that the actual situation and regulations valid in their country as well as in Slovakia, do not make their travel to Slovakia or participation in the race impossible.

CHECK-IN (RACE BIBS COLLECT) IN HANDLOVÁ

 • Check-in (race bibs collect) is possible either on 10. September 2021 (18.00 – 22.30 hod.) or 11. September (05.00 - 06.40) at the parking lot behind the Asterion n.o. building in Handlová. Access of participants into the Asterion n.o. building / conference room is not allowed.

 • All participants are obliged to put on a face mask, when accessing the check-in area and wear it during the whole time until leaving the check-in area.

 • All participants are obliged to use the handsanitiser when accessing the check-in area.

 • The access to the check-in area will be regulated by race organizer.

 • Access to the check-in area is not allowed to persons except of participants, race organizers and volunteers.

 • Temperature screening before entering the check-in area: persons with body temperature over 38.0C will be restricted from accessing the check-in area.

 • The participants are required to keep a safe distance (2 m) during the check-in.

 • No handshake.

 • The condition of participation is to submit an filled-in and signed Informed consent (Participiant’s declaration) document during the presence (check-in) in Handlová.

BUS TRANSPORTATION FROM NITRA TO HANDLOVÁ (FRIDAY 10. SEPTEMBER 2021)

 • Only participants with booked bus travel from Nitra to Handlová are allowed to enter the bus.

 • Before entering the bus all passengers are obliged to use hands sanitizer (temperature screening possible).

 • During the whole duration if travel the passengers are obliged to wera a face mask.

START FROM NÁMESTIE BANÍKOV SQAURE IN HANDLOVÁ (SATURDAY 11. SEPTEMBER 2021)

 • Keep social distancing of 2 meters minimum, when waiting for the start at the Námestie baníkov square. No groupings allowed.

 • No handshake.

 • One minute before the start the participants will come to the start line. Face mask mandatory, keep a safe distance (2 m).

 • Start at  07.00 hod. During the start and then until leaving the town (place, where the safety car will stop) the participants are obliged to wear the face masks.

DURING THE RACE

 • During the running (the race) face masks are not mandatory (except of the beginning in Handlová and aid stations).

 • Do not run shoulder-to-shoulder or to “breathdownother’sneck”. Keep distance in any direction of at least 2 meters between each other. Don’t run in groups larger than 2 people.

 • When overtaking a slower runner, keep distance at least 1 meter. Before passing the runner hail him/her from behind and wait, until it is possible to pass with at least 1 meter distance side-by-side.

 • No handshake.

 • Spitting, blowing the nose: only with distance at least 10 metersfrom other participant and from the trail.

 • Pacers are not allowed in the Ponitrianska stovka race (this rule is independent from the COVID-19 situation).

 • In case of acute respiratory issues and COVID-19 symptoms (e.g. fever, cough, snifters, shortness of breath or difficulty breathing, new loss of taste or smell, sore throat) the participant is obliged to leave the place of the event immediately, get in touch with his/her doctor (via phone) and inform the race organizer (via phone).

 

AID STATIONS AND CHECKPOINTS

 • Access of persons except of race participants, race organizers and volunteers (or persons helping the race organizers during the race) to the aid stations and checkpoints is not allowed.

 • Support or assistance for the participant (e.g. by family members, friends…) can be provided only close to the staffed checkpoints, but not directly at the checkpoints place.

 • Access of fans and supporters to the aid stations and checkpoints is not allowed.

 • Before accessing the aid station / checkpoint all participants are obliged to use the hand sanitiser.

 • Before accessing the aid station / checkpoint all participants are strongly recommended to put on a face mask.

 • Minimalize the time spent at the aid station / checkpoint to the necessary time only. Keep a safe distance (2 meters).

 • Beverages at the aid stations are distributed by volunteers only to the cups and flasks owned by participants (no contact between the beverage source and the cup or flask allowed).

 • It is strictly forbidden to drink directly from the bottles, which are at the aid stations (Pepsi, Cola-Cola, Kofola...).

 • Soup, pasta with ingredients, prepared breads at the aid stations are distributed by the volunteers.

 • The participants take other refreshments (fruits, salty / sweet refreshments) with touching only the one piece, which they take.

 • No handshake.

 • No spitting or blowing the nose at the aid station / checkpoint (at least 10 meters distance).

 • Access of the participnats into the house of culture at K5 Skýcov is not allowed.

 

FINISH (AREA OF "ZÁPASNÍCKA HALA JÚLIUSA STRNISKA" IN NITRA)

 • Before accessing the finish area all participants are obliged to use the hand sanitiser.

 • Before accessing the finish area all participants are strongly recommended to put on a face mask.

 • Before accessing the Zápasnícka hala Júliusa Strniska building and during the whole time spent in all participants are obliged to wear a face mask.

 • During the winners ceremony all participants are obliged to wear a face mask.

 • The building of Zápasnícká hala Júliusa Strniska can be accessed only by race participants, race organizers, volunteers and medical staff.
 • Befiore accessing the Zápasnícka hala Júliusa Strniska building, all participants are obliged to use the hand sanitiser.
 • Keep safe 2-meters distance from other persons (participants, volunteers).
 • Beverages in the finish area are distibuted by volunteers.
 • It is strictly forbidden to drink directly from the bottles, which are in the finish area (Pepsi, Coca-Cola, Kofola...).
 • Please mark you cup with your name (use a marker).